Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

CONFORT


El confort és el benestar físic o material que proporcionen determinades condicions, circumstàncies o objectes que ens envolten, com per exemple una temperatura adequada, cert nivell de silenci o una correcta sensació de seguretat.

D’aquesta manera, podem establir que existeixen certs estàndard de confort que tractem de mantenir a les nostres llars, al nostre ambient de treball i a altres espais que habitem. A les nostres llars, per exemple, al acondicionar els espais que fen servir diàriament en funció de les activitats concretes que realitzem, podem tenir una millor qualitat de vida.

Afortunadament, les tècniques constructives actuals ens permeten transformar els nostres edificis i equipaments, potenciant en la mesura del possible, i segons cada cas, el confort que aquestos ens proporcionen, augmentant així la sensació de benestar.

Image title

Your subtitle here

CONFORT HIGROTÈRMIC

El confort higrotèrmic és el benestar que es produeix a nivell tèrmic quan ens sentim a gust a una habitació. Això és, quan no hi ha necessitat de que els mecanismes termoreguladors de l’organisme intervinguin per escalfar-nos o refrescar-nos, amb l’objectiu de protegir les nostres funcions vitals. Per tal d’aconseguir això cal establir regularment les condicions de temperatura, humitat i velocitat de l’aire de manera que produeixin una sensació de benestar adequada i suficient als ocupant dels espais interiors.

Tanmateix, el confort higrotèrmic és un paràmetre fonamental per definir les condicions d’habitabilitat d’un espai, tal com queda especificat a les característiques especificades per l’arquitectura bioclimàtica.

CONFORT ACÚSTIC

El confort acústic és la sensació de benestar que es produeix quan el nivell de soroll ambiental no resulta molest o prejudicial pel descans, la comunicació o la salut de les persones.

CONFORT SALUDABLE

Disposar d’espais amb un adequat aïllament tèrmic ens evitarà patologies com a humitats per condensació, les quals poden transmetre malalties per l’aparició de floridures, fongs, i altres paràsits perjudicials per a la salut.


Confort tèrmic i acústic per un major benestar personal i social


Idioma