Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

Sistema SATE – Habitatge amb aïllament tèrmic exterior amb fibra de fusta sobre paret de maó


Habitatge unifamiliar abans dels treballs d’aïllament

Your subtitle here

Obra abans dels treballs d’aïllament

Habitatge unifamiliar amb sistema SATE

Your subtitle here

Obra d’aïllament amb sistema SATE

DADES TÈCNIQUES DEL PROJECTE SATE

1. Envoltant amb aïllament 10 cm de gruix de fibra de fusta
2. Malla de reforç
3. Morter de base adhesiu
4. Emprimació de fons
5. Acabat exterior amb morter al siloxà

Panell aïllant de fibra de fusta de 10 cm de gruix

Your subtitle here

Panell aïllant de fibra de fusta de 10 cm de gruix

APLICACIÓ DE L’ENVOLVENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE FUSTA

Aplicació del panell de fibra de fusta a sobre del suport vertical

Your subtitle here

Aplicació del panell de fibra de fusta a sobre del suport vertical

Façana posterior amb aplicació completa de panell de fibra de fusta

Your subtitle here

Façana posterior amb aplicació completa de panell de fibra de fusta

Detall del panell de fibra de fusta als retorns de finestres i portes

Your subtitle here

Detall del panell de fibra de fusta als retorns de finestres i portes


APLICACIÓ DE L’ACABAT EXTERIOR


ACABAT EXTERIOR AMB MORTER AL SILOXÀ

Vista de l’acabat exterior amb morter al siloxà a la part posterior de l’edifici

Your subtitle here

Part posterior de l’edifici

Vista de l’acabat exterior amb morter al siloxà

Your subtitle here

Part lateral de l’edifici

Vista de l’acabat exterior amb morter al siloxà a la part frontal de l’edifici

Your subtitle here

Part frontal de l’edifici

<strong>Acabat exterior amb morter al xiloxà</strong>

Your subtitle hereLa solució energètica que pot ser aplicada tant per l’exterior com per l’interior


Idioma