Especialistes en rehabilitació energètica i materials aïllants
logo Cool Haus Habitat

Sistema SATE – Habitatge amb aïllament tèrmic exterior amb fibra de fusta sobre paret de maó


<strong>Habitatge unifamiliar abans dels treballs d’aïllament</strong>

Your subtitle here

Obra abans dels treballs d’aïllament

<strong>Habitatge unifamiliar amb sistema SATE </strong>

Your subtitle here

Obra d’aïllament amb sistema SATE

DADES TÈCNIQUES DEL PROJECTE SATE

1. Envoltant amb aïllament 10 cm de gruix de fibra de fusta
2. Malla de reforç
3. Morter de base adhesiu
4. Emprimació de fons
5. Acabat exterior amb morter al siloxà

<strong>Panell aïllant de fibra de fusta de 10 cm de gruix</strong>

Your subtitle here

Panell aïllant de fibra de fusta de 10 cm de gruix

APLICACIÓ DE L’ENVOLVENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE FUSTA

<strong>Aplicació del panell de fibra de fusta a sobre del suport vertical</strong>

Your subtitle here

Aplicació del panell de fibra de fusta a sobre del suport vertical

<strong>Façana posterior amb aplicació completa de panell de fibra de fusta</strong>

Your subtitle here

Façana posterior amb aplicació completa de panell de fibra de fusta

<strong>Detall del panell de fibra de fusta als retorns de finestres i portes</strong>

Your subtitle here

Detall del panell de fibra de fusta als retorns de finestres i portes


APLICACIÓ DE L’ACABAT EXTERIOR


ACABAT EXTERIOR AMB MORTER AL SILOXÀ

<strong>Vista de l’acabat exterior amb morter al siloxà a la part posterior de l’edifici</strong>

Your subtitle here

Part posterior de l’edifici

Vista de l’acabat exterior amb morter al siloxà

Your subtitle here

Part lateral de l’edifici

<strong>Vista de l’acabat exterior amb morter al siloxà a la part frontal de l’edifici</strong>

Your subtitle here

Part frontal de l’edifici

<strong>Acabat exterior amb morter al xiloxà</strong>

Your subtitle hereLa solució energètica que pot ser aplicada tant per l’exterior com per l’interior


Idioma